Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.kusy.edu.pl LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im Janusza Kusocińskiego

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kusy.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-18

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony internetowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

• zmiana wielkości czcionki
• powiększenie wyświetlanej treści

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Szkoła nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Zwierzchowska, adres poczty elektronicznej: e.zwierzchowska@eduwarsawa.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. S. B. Lindego 20, 01-952 Warszawa
Sposób dojazdu
Najbliższy przystanek metra – Wawrzyszew znajduje się około 500m od wejścia do budynku od ul. Wrzeciono. Obok stacji metra usytuowane są również przystanki autobusowe dla linii 156, 184, 303. Od strony ul. Marymonckiej, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe UKSW (1, 4, 6, 15, 17, 18, 36, 41) oraz autobusowe (103, 121, 150, 181) trasa mierzy około 650m.

Wejście i dostępność wewnątrz budynku
Wejście na teren szkoły znajduje się na ul. Wrzeciono. Idąc ul. Lindego od strony ul. Kasprowicza należy skręcić w lewo w ul. Wrzeciono a następnie w prawo wzdłuż ogrodzenia terenu szkoły. Brama znajduję się na wysokości garaży osiedlowych. Kompleks LIX Liceum składa się z dwóch budynków dydaktycznych (A i B) oraz internatu. Wejście główne znajduje się w budynku A i pozbawione jest schodów. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe przeszklone, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg o wys. 2cm). Do szkoły dostać się można także przez wejście internatu, od ul. Szubińskiej (także drzwi dwuskrzydłowe szklane) – droga od bramy do wejścia jest lekko pochyła w dół.
Sekretariat główny znajduje się przy wejściu głównym (budynek A), w pokoju po lewej stronie.
Obiekty A i B przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach – dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinety). W obu budynkach znajdują się platformy pionowe, dodatkowo budynek A wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych a także podjazdy o łagodnym kącie nachylenia. Platformy pionowe umieszczone są w świetle klatek schodowych i przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Spełniają wszystkie wymagania i posiadają atesty. Są na bieżąco konserwowane i sprawdzane.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze, zarówno w Budynku A jak i B.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Related Posts