Zebrania

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Data

Godzina

Temat

13.09.2018

17.30

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas II i III  LO

18.30

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas I LO i Gim

19.30

Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym. W pierwszej kolejności należy wskazać reprezentantów do rad oddziałowych (trójek klasowych) w głosowaniu tajnym. Następnie wybrać należy rodzica, który będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców (z pośród rodziców wchodzących w skład rady oddziałowej).

18.10.2018

18.00

Dzień otwarty

22.11.2018

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO

20.12.2018

18.00

Dzień otwarty

24.01.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
w gimnazjum i liceum. Podsumowanie pierwszego semestru.

14.03.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu
oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach
i  przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania w klasach III LO. Poinformowanie  uczniów  o ocenach zgodnie ze Statutem.

4.04.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami w klasach III LO  informacja o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas III LO. Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem. Dzień otwarty dla Gim, I, II LO

16.05.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach
i  przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania w klasach Gim
i LO. Poinformowanie  rodziców o proponowanych  ocenach zgodnie ze Statutem.

6.06.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO informacja o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas Gim i LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem

Related Posts

13 sierpnia 2019

BIP