Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie > Rekrutacja

 • (22) 834-21-57 centrala
 • (22) 834-40-22 centrala
 • (22) 834-06-87 centrala
 • (22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

Utworzone: 14-04-10 Autor: Administrator

Rekrutacja


Informacje o Rekrutacji 2010/2011

Etapy prac

Wprowadzanie wyników rekrutacji dodatkowej

Data rozpoczęcia: 23 sierpnia 2010 r. godz. 08.00

Data zakończenia: 27 sierpnia 2010 r. 15.00

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej

Data rozpoczęcia: 6 lipca 2010 r. godz. 08.00

Data zakończenia: 9 lipca 2010 r. godz. 14.30

Publikacja list przyjętych

Data rozpoczęcia: 5 lipca 2010 r. godz. 16.00

Data zakończenia: 5 lipca 2010 r. godz. 16.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia:  1 lipca 2010 r. godz. 14.00

Data zakonczenia: 1 lipca 2010 r. godz. 14.00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

Data rozpoczęcia: 25 czerwca 2010 r. godz. 11.00

Data zakończenia: 29 czerwca 2010 r. godz. 12.00

Zmiana wyboru preferencji

Data rozpoczęcia: 18 czerwca 2010  8.00

Data zakończenia: 22 czerwca 2010 13.00

Rejestracja kandydatów do klas I liceum ogólnokształcacego/ wybór preferencji

Data rozpoczęcia: 12 maja 2010 10.00

Data zakończenia: 26 maja 2010 13.00

 1. Logujemy  się do Systemu Elektronicznego Wspomnagania Rekrutacji- https://warszawa.edu.com.pl/Kandydat.
 2. Wprwadzamy i sprawdzamy dane.
 3. Wydrukowane podanie z Systemu  z ważnymi podpisami i załacznikami ze strony:http://kusy.edu.pl/filesection/rekrutacja-2010 przynosimy do szkoły- ul. Lindego 20, Warszawa, w terminie do 26 maja 2010 godz. 13.00.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości idziemy do szkoły i razem logujemy się do Systemu wprowadzając dane. Więcej informacji: http://kusy.edu.pl/Rekrutacja/etapy-prac-kseon-optivum.

Pliki do pobrania dla Gimnazjum -w menu Pliki do pobrania (Rekrutacja 2010) lub z Aktualności (Rekrutacja 2010)-  zerknij na podany link http://kusy.edu.pl/filesection/rekrutacja-2010

 

Pliki do pobrania dla LO - w menu Pliki do pobrania (Rekrutacja 2010) lub z Aktualności (Rekrutacja 2010)- zerknij na podany link http://kusy.edu.pl/filesection/rekrutacja-2010

 

Rekrutacja do Gimnazjum Sportowego nr 79

Gimnazjum Sportowe nr 79 oferuje absolwentom szkoły podstawowej możliwość ukierunkowanego szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportu:

 • lekka atletyka,
 • szermierka,
 • pięciobój nowoczesny >>,
 • piłka nożna,
 • łucznictwo
 • akrobatyka
 • sporty walki: zapasy, judo, boksy, taekwondo olimpijskie i inne.

W zakresie nauki realizujemy programy obowiązujące we wszystkich szkołach gimnazjalnych, dbając o poziom wiedzy zdobywanej przez naszych uczniów.

 

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 a– szermierka, zapasy, judo, taekwondo olimpijskie, boks, łucznictwo

1 b– lekka atletyka, pięciobój nowoczesny, akrobatyka, gry zespołowe i inne

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy 1Gimnazjum Sportowego nr 79 o profilu lekkoatletycznym, szermierczym, pięcioboju nowoczesnego, piłki nożnej, sportów walki: zapasy, judo, boks, taekwondo olimpijskie, akrobatyka, łucznictwo i innych mogą ubiegać się uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej, którzy:

 1. Mają dobre wyniki w nauce.
 2. Wykazują się bardzo dobrymi wynikami sportowymi i uzyskają powyżej 500 punktów w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej (http://www.federacjasportu.pl/index.php?pg=1&id=2&send=mtsf), a także pozytywnie przejdą:
  • w zakresie szermierki- sprawdziany uzdolnień koordynacyjnych,
  • w zakresie pięcioboju nowoczesnego - sprawdziany w pływaniu
   (50 m stylem dowolnym),
  • w zakresie piłki nożnej - sprawdzian obejmujący: żonglerkę stopa-stopa, żonglerkę stopa-głowa, slalom z piłką 5-10-15, gry 4x4, 8x8 gry właściwej; procedurę kwalifikacyjną uzdolnień sportowych.
  • w zakresie sportów walki-sprawdziany sprawności specjalnej: próby akrobatyczne (przerzut w przód, przerzut w tył ,,flick-flack”, salto w przód do pozycji kucznej, salto w tył do pozycji kucznej, karuzela mostowa, mosty z góry).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie (wzór szkolny zał.1 i zał.2) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna).
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI.
 4. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kompetencji MTSF, wydane przez trenera Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego.
 5. 2 fotografie.
 6. Karty zdrowia i szczepień.
 7. Aktualne/ważne zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu / zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2010/2011

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2010 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 1.  1 kwietnia (czwartek) do 30 kwietnia (piątek) 2010r. kandydaci w godzinach pracy sekretariatu  ( od godz. 8.00 do godz. 16.00), składają kwestionariusze – podania o przyjęcie do szkoły,
 2.  29 maja (sobota) 2010 r. godz 9.00 kandydaci do klasy 1 b (piłka nożna) na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  na boisku  odbędą próby sprawności MTSF i testy specjalistyczne,
 3.  29 maja (sobota) 2010 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00  kandydaci do pozostałych klas pierwszych przechodzą testy prób sprawności ogólnej MTSF i prób sprawności specjalnej na terenie szkoły,
 4. 2 czerwca (środa), ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i wyników sprawności fizycznej,
 5. od 25 czerwca ( piątek ) do 2  lipca (środa)2010 r. do godz. 16.00  składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń  szczegółowych wyników sprawdzianu zewnętrznegow sekretariacie uczniowskim, pokój 20, 21
 6. 2 lipca (środa) 2010r. o godz. 16.00 - ogłoszenie list uczniów przyjętychdo klas pierwszych gimnazjum.

 

 

Rekrutacja do LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 im. Janusza Kusocińskiego

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego jest szkołą ponadgimnazjalną, w której dodatkowym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego charakterystycznego dla tego typu placówek jest możliwość połączenia nauki z uprawianiem sportu na poziomie mistrzowskim przede wszystkim uczniom uprawiającym lekką atletykę, pięciobój nowoczesny >>, szermierkę, piłkę nożną, sporty walki: zapasy, judo, boks, taekwondo olimpijskie, akrobatykę sportową, łucznictwo, pływanie, triathlon i inne.

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

I aukierunkowana na dziennikarstwo (w tym sportowe)

Rozszerzenia: język polski (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), historia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat)

I bukierunkowana na sport

Rozszerzenia: język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), biologia (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), chemia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat)

I cukierunkowana na turystykę i rekreację

Rozszerzenia: język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), WOS (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), geografia (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat)

I dklasa gier zespołowych, tylko dla zawodników objętych szkoleniem klubowym różne kierunki studiów.

Rozszerzenia: język angielski (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), historia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), geografia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat)

I e klasa interdyscyplinarna, różne kierunki studiów

Rozszerzenia : język niemiecki (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat ), historia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat , geografia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat)

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2010 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 

 1. od 12 maja (środa), od godz. 10.00 do 26 maja (środa), do godz. 13.00 kandydaci w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego pokój 20, 21 (8.00-16.00) składają kwestionariusze - podania o przyjęcie do szkoły;
 2. od 18 czerwca (piątek), do 22 czerwca ( wtorek), do godz.13.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
 3. 8 maja (sobota), od godz. 9.00 do godz.12.00 -  próby sprawności MTSF na terenie szkoły (I termin),
 4. 15 maja (sobota ), od godz. 9.00 do godz.12.00 -  próby sprawności MTSFna terenie szkoły ( II termin ),
 5. 22 maja (sobota), od godz. 9.00 do godz.12.00  próby sprawności MTSF na terenie szkoły (III termin), sprawdzian specjalistyczny w zakresie piłki nożnej dla kandydatów do grupy piłkarskiej,
 6. od 25 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 28 czerwca (poniedziałek), do godz. 14.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkole, w której mają złożony kwestionariusz – podanie. Kandydaci składają tyle kopii tych dokumentów, ile szkół wybrali (nie więcej niż trzech),
 7. od 28 czerwca (poniedziałek), godz. 14.00 do 1 lipca (czwartek), godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur,
 8. do dnia 1 lipca (czwartek) godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w rozdziale IV,
 9. 1 lipca (czwartek), od godz. 14.00 do 5 lipca (poniedziałek) godz. 14.00kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwi erdzające wolę podjęcia naukiw szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 10. 5 lipca (poniedziałek), godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnej z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w rozdziale IV,
 11. 9 lipca (piątek), godz. 15.30 dyrektor szkoły przesyła odpowiednio do Oddziału Sprawozdawczości, Edukacji Europejskiej i Informacji w Wydziale Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klas pierwszych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole oraz o wolnych miejscach w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej (w  lipcu). Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego według następującego harmonogramu:

 1. 6 lipca (wtorek) i 7 lipca (środa), do godz. 12.00 wyłącznie kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą,
 2. 7 lipca (środa ), od godz.12.00 do 13.30 - próba sprawności MTSF na terenie szkoły,
 3. 7 lipca (środa) godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej,
 4. od 7 lipca (środa) godz. 14.00 do 9 lipca (piątek) godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 5. 9 lipca (piątek) godz. 15.00szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/2011,
 6. 9 lipca (piątek ) godz. 15.30 dyrektorzy szkół przesyłają  do Wydziału Analiz, Sprawozdawczości i Informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach,
 7. od 23 sierpnia (poniedziałek) do 27 sierpnia (piątek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadzi dodatkową rekrutację do szkoły w przypadku niepełnego naboru.

Aktualizacja: 15-04-10

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.